KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni


Yuvam Dünya İklim Değişikliği ile Mücadele Derneği (“Yuvam Dünya” veya “Dernek”) olarak faaliyetlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz.
Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.
1. Kişisel verilerinizi hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplerle işliyoruz
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:
• 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında üye bilgilerimizin yetkili kurumlara bildirilmesi.
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:
• Yetkili kurum veya kuruluşların Derneğimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması),
• Fatura düzenlenmesi gibi mevzuattan kaynaklanan operasyonel süreçlerin yürütülmesi,
• Faaliyetlerimizin 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer mevzuat düzenlemelerine uygun yürütülmesi.
Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:
• Dernek üyelik başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
• Dernek üyelik kaydınızın oluşturulması ve yönetilmesi,
• Giriş ücreti ve yıllık aidat ödemelerinin gerçekleştirilmesi dahil finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla:
• Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:
• Dernek faaliyetleri kapsamında etkinlikler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve organizasyonların planlanması ve yürütülmesi,
• Öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
• Üyelerimizle iletişim kurulması; üye ilişkilerinin yönetilmesi,
• Derneğimizin etkinlik ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
• Faaliyetlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi.
İlgili kişinin açık rızasını sağlaması durumunda aşağıdaki amaçlarla:
• İletişim izin tercihlerinize uygun olarak, faaliyetler, etkinlikler, anketler ve tanıtımlarla ilgili iletişimlerin yürütülmesi,
• Üyelerimizin daha yakından tanınması sağlanarak üye profilimizin oluşturulması ve böylece muhtemel üye adayı profilinin belirlenmesi, üyelerimizden çeşitli gönüllü projelerde yararlanılması.
2. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz
Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kurumsal üye ve üye adaylarımızın yetkililerinin kimlik, mesleki deneyim, hukuki işlem ve finansal bilgilerini; bireysel üye ve üye adaylarımızın ise kimlik, iletişim, hukuki işlem, finansal bilgiler ve mesleki deneyim bilgilerini işliyoruz. Üyelerimizle ilişkilerimiz kapsamında dernek üyelikleri ve dernek çalışmalarına ilişkin bilgilerini de işliyoruz.
3. Kişisel verilerinizi kimlerle hangi amaçlarla paylaşıyoruz
Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler ve iş ortakları ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.
4. Kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak topluyoruz
Kişisel verilerinizi fiziksel ortamda matbu formlar; elektronik ortamda ise telefon, e-posta dahil iletişim kanalları veya dijital ortamlar üzerinden bizimle kurduğunuz ilişkiye uygun olarak topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında, verilerinizi işleyebilmek için açık rızanızı soruyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.
5. Kişisel verilerinize dair haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi veri sahibi ilgili kişilerin haklarını düzenlemektedir. Bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi iletmek için, sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden, info@yuvamdunya.org adresine talebinizi içeren bir e-posta gönderebilirsiniz. Taleplerinizi ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri kullanarak da bize iletebilirsiniz.